कर्मचारी तर्फ
क्र.सं. नाम मोवाइल नं
1 श्री राम प्रसाद बराल बरिष्ठ लेखापाल 9857024744
2 श्री सन्दिप ज्ञवाली कार्यलय सहायक 9847021815
3 श्री मञ्जु भट्टराई कार्यलय सहायक 9847479807
4 श्री शिवलाल काफ्ले कार्यलय सहयोगी 9847083664
5 श्री प्रेम बहादुर साारु मगर कार्यलय सहयोगी 9848615079
6 श्री भिमा शारु साारु मगर कार्यलय सहयोगी 9848614991